Description: Z O N I N O Z __ ɐʇʇǝɹ ɐǝuıl ɐl è ǝlıqıɹɹǝʇ ùıd oʇuıɹıqɐl lI: __ http://inventati.org/zoninoz __ http://nongnu.org/zdl
Location: Italy
Homepage: http://inventati.org/zoninoz
About: http://nongnu.org/zdl
Description: Group
Location: United States
About: Discussion group for pioneers and enthusiasts of the decentralized web. Common interests include P2P wireless mesh infrastructure and P2P protocols such as